sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
HOTLINE
- 0913 79 87 87

RỔ NHỰA ĐỰNG NÔNG SẢN

Rổ đựng ớt 7 kg
Rổ đựng ớt 7 kg
Rổ đựng ớt 8 kg
Rổ đựng ớt 8 kg
Rổ đựng ớt 10 kg
Rổ đựng ớt 10 kg
Rổ đựng ớt 15 kg
Rổ đựng ớt 15 kg
Rổ đựng ớt 17 kg
Rổ đựng ớt 17 kg
Rổ đựng sầu riêng
Rổ đựng sầu riêng
Rổ đựng xoài
Rổ đựng xoài
Rổ đựng nhãn
Rổ đựng nhãn
Rổ đựng mận
Rổ đựng mận
Rổ đựng khám
Rổ đựng khám
Rổ đựng ốc hương
Rổ đựng ốc hương
Rổ đựng thủy sản
Rổ đựng thủy sản
Kết cá, mực
Kết cá, mực
Kết thủy sản
Kết thủy sản